0-24

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Van segítség!

Menü:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Országos Kríziskezelő és Információs TelefonszolgálatADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.A Szabályzat célja

Az OKIT adatkezelések szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) mint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (a továbbiakban: Segélyszervezet) szervezeti egysége által megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos eljárásrendet szabályozza.

1.2.Az adatkezelő adatai

Név: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.
Nyilvántartási szám: 01-02-0003466

Telefonszám: (+36-1) 382-0700
E-mail: segelyszervezet@segelyszervezet.hu
Képviseli: Lehel László elnök-igazgató

1.3.A Szabályzat hatálya

1.3.1. Személyi hatály:

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Segélyszervezet mindazon foglalkoztatottaira, akik az áldozatsegítési, kárenyhítési, illetve a kapcsolati erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatok teljesítésében részt vesznek, illetve tevékenységük révén személyes adatok birtokába kerülnek.

1.3.2. Tárgyi hatály:

A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az OKIT által megvalósított adatkezelésekre, valamint az ennek révén kezelt személyes adatokra.

1.4. Hivatkozások

A Szabályzatot elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni:

 1. Magyarország Alaptörvénye,

 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR),

 3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.),

 5. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény (Hketv.)

 6. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.),

 7. az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet,

 8. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

1.5.Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazása során az alábbiakban részletezett fogalmak irányadók.

Fogalom

 1. Definíció

Személyes adat

Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Ügyfél

Az OKIT tevékenységével összefüggésben az OKIT felé, annak bármilyen csatornáján kommunikációt kezdeményező természetes személy, az OKIT által folytatott adatkezelések érintettje.

1.6. Rövidítések

A Szabályzatban az alábbi rövidítések fordulnak elő:

Rövidítés

Definíció

Szabályzat

OKIT adatkezelések szabályzata

Segélyszervezet

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

GDPR

Általános Adatvédelmi Rendelet

OKIT naplózó

az OKIT-hoz beérkező hívások rögzítésére speciálisan kialakított, biztonsági védelemmel ellátott, kizárólag az OKIT munkatársai által kezelt és használt belső felület

2. Az adatkezelés szabályai

2.1. Az adatkezelések általános meghatározása

2.1.1. Az adatkezelést ténylegesen megvalósító személyek

A Segélyszervezet a jelen szabályzat tárgya szerinti adatkezeléseket ténylegesen az OKIT munkatársai által valósítja meg. Az OKIT munkatársai több kommunikációs csatornán, napi 24 órában fogadják a segítségkérő megkereséseket, illetve hívásokat az ország egész területéről az OKIT hivatalos felületein feltüntetett telefonszámon, e-mailen és chat-en keresztül.

2.1.2. Az adatkezelések érintettjei

Az adatkezelések közvetlen érintettjei az OKIT munkatársakkal kapcsolatba lépő természetes személyek, akik a Segélyszervezet ügyfeleiként kezelendők.

Az adatkezelések közvetett érintettjei az OKIT munkatársakkal kapcsolatba lépő természetes személyek által meghatározott természetes személyek, akiknek a személyes adatait az adatkezelés közvetlen érintettje az OKIT munkatársak rendelkezésére bocsátja.

2.1.3. Az adatkezelések jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése

Az OKIT által folytatott, adminisztratív, illetve elszámoláshoz kötődő adatkezeléseket a Segélyszervezet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezeli, azaz az adatkezelés a Segélyszervezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettségek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 1. a Segélyszervezet a Gyvt.-ben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a Gyvt.-ben meghatározott alaptevékenység keretében (Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény 17. §);

 2. Magyarországon a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást (Szoctv. 64. § (2) bekezdés);

 3. a Segélyszervezet a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el a törvényben meghatározott alaptevékenysége keretében (Hketv. 2. §);

 4. a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. § (1) bekezdés l) és 10. § (1) bekezdés h) pontjai);

 5. ha az azonosító beszélgetés során az azonosítást végző szerv azt állapítja meg, hogy az áldozat biztonságos szállással nem rendelkezik, az áldozat erre irányuló írásos hozzájárulása esetén, az azonosító adatlap egyidejű megküldésével, haladéktalanul értesíti az OKIT-ot. Az OKIT az értesítést követően tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről. Amennyiben az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történő elhelyezését kéri, őt az OKIT a védett szálláshelyre irányítja (354/2012 (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről 2. § (3) bekezdés és 3. § és 1. melléklete).

Hozzájárulás

Az OKIT által folytatott, kríziselhelyezéssel összefüggő adatkezeléseket a Segélyszervezet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli, azaz az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Amennyiben az OKIT munkatársa megállapítja, hogy a hívó fél/érintett (és gyermeke[i], más hozzátartozója) kríziselhelyezése hozzátartozók közötti erőszak/kapcsolati erőszak miatt indokolt és a hívó fél az elhelyezést kéri, az érintettől (az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatást követően) hozzájárulást kér arra, hogy a Segélyszervezet a kríziselhelyezés érdekében az érintett saját (és gyermekei) személyes adatait kezelje (ideértve az adatok kiválasztott védett szálláshelynek történő továbbítását is). A hozzájárulás megadása csak akkor szabályos, ha rögzített vagy dokumentált formában tárolja az Adatkezelő, illetőleg abból ténylegesen kifejeződik az érintett hozzájárulási szándéka. Amennyiben nincs lehetőség a hozzájárulás szabályos megszerzésére, az Adatkezelő más jogalap mentén kell, hogy kezelje a személyes adatokat.

Az érintett létfontosságú érdekeinek védelme

Az OKIT által folytatott, kríziselhelyezéssel összefüggő adatkezeléseket a Segélyszervezet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján kezeli, azaz az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Kivételesen súlyos és sürgős esetekben, amennyiben a konkrét adatkezelés azért szükséges, hogy az érintett (vagy más természetes személy) életét, testi épségét, mint létfontosságú érdekeit kell megóvni, akkor semmilyen más érdeket nem kell mérlegelnie az Adatkezelőnek, az Adatkezelő ilyen esetben az érintett hozzájárulása nélkül, létfontosságú érdekeire tekintettel is kezelheti és továbbíthatja a kríziselhelyezés szempontjából szükséges személyes adatokat. Az élethelyzet tényleges fennállta önmagában jogszerűvé teszi az adatkezelést (még a külföldre történő adattovábbítást is, feltéve, hogy az érintett képtelen a hozzájárulás megadására).

Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az OKIT által folytatott, kríziselhelyezéssel összefüggő adatkezeléseket a Segélyszervezet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, azaz az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2.2. Az adatkezelések konkrét meghatározása

2.2.1. Anonim hívások fogadásakor kezelt adatok

 1. Kezelt adatok köre

Anonim (név nélküli) hívás esetén az OKIT munkatárs csak a témát, azaz azt a problémát kezeli, amely miatt a hívás megvalósult. Amennyiben a hívó fél közli, az OKIT a hívó életkorát (jelzési kötelezettség esetleges felmerülése okán), illetve lakóhelyét is rögzíti.

Az anonim hívások fogadásakor a hívó fél név szerinti azonosítása nem történik meg, tekintettel a hívás anonim jellegére. Kivételt képez az az eset, amikor a hívó fél olyan beszűkült állapotba kerül, hogy önmagát vagy más(ok) testi épségét és környezetét veszélyezteti. Ekkor az OKIT munkatárs arra kell, hogy törekedjen, hogy a hívó felfedje kilétét, feladja anonimitását, lehetővé téve, hogy az OKIT jelzéssel éljen, külső segítséget szervezhessen a bajba jutott számára.

A jelen adatkezelés során megadott, de okiratok által nem ellenőrzött adatokat az OKIT munkatársa az OKIT naplózóban rögzíti.

 1. Az adatkezelés célja:

A Segélyszervezet a következő célok miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • információnyújtás,

 • segítő beszélgetés,

 • a problémára az adekvát válasz, segítség megtalálása,

 • közös gondolkodás a lehetőségekről,

 • támogatás a döntések meghozatalában,

 • továbbirányítás megfelelő szervezetekhez, intézményekhez.

Az adatkezelés célja továbbá a hívások közti összefüggések feltárása, prevenciós (megelőző) tevékenységek folytatása, esetfeldolgozás, a szolgáltatások szakmai színvonalának szinten tartása.

Az OKIT munkatársainak oktatására csak olyan, az OKIT naplózóban rögzített hívások adatait lehet felhasználni, amelyek anonimak vagy anonimmá tettek.

2.2.2. Nem anonim hívások esetén önkéntesen (nem kérésre) megadott adatok 1. Kezelt adatok köre

A hívás keretében az érintett önként megadhat az OKIT számára olyan személyes adatokat, amelyeket az OKIT munkatársa nem kér (pl. ha az érintettnek az az elvárása, hogy az OKIT a funkciójának megfelelően jelzéssel éljen az intézkedésre jogosult szervek felé). Ilyen önkéntesen megadott személyes adat lehet az érintett neve, életkora, anyja neve, pontos lakóhelye vagy tartózkodási helye, gyermekének neve, életkora, a veszélyeztető tevékenység, illetve egyéb, előre meg nem határozható adatkör.

Speciális esetek

 • Az érintett adott esetben nem a saját, hanem egy másik természetes személy problémájával kapcsolatosan keresi fel az OKIT-ot (pl. olyan veszélyeztetést tapasztalt, amit kötelességének érez jelezni). Ilyen esetben nem csak azokat az adatokat kezeli az OKIT, amit az érintett a saját személyével kapcsolatosan megad, hanem azokat is, amiket a bejelentéssel érintett személyről is az OKIT rendelkezésére bocsát.

 • Az érintett adott esetben úgy tesz jelzést az OKIT felé egy másik természetes személy problémájával kapcsolatosan, hogy egyébként, mint bejelentő, anonim marad, tehát nem ad meg magára nézve semmilyen személyes adatot.

A jelen adatkezelés során megadott adatokat az OKIT munkatársa az OKIT naplózóban rögzíti.

 1. Az adatkezelés célja

Mivel az OKIT feladatai között szerepel, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján segítsen az őt felkereső személyeknek, vagy más veszélyeztetett érintettnek, az OKIT az önkéntesen megadott adatokat a következő célok miatt kezeli:

 • információ nyújtása arról, hogy az érintett hová fordulhat a problémáival;

 • adott esetben jelzés foganatosítása a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ felé a Gyvt. 17. §-a rendelkezéseinek megfelelően.

2.2.3. Kríziselhelyezés kezdeményezése során kezelt személyes adatok 1. Kezelt adatok köre:

Az OKIT munkatársa által elkért személyes adatok a következők:

 • az elhelyezést kérő neve;

 • az elhelyezést kérő elérhetősége (telefonszáma);

 • az elhelyezést kérőt segítő szervezet képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége;

 • az elhelyezéssel érintettek létszáma és életkora (gyermek/felnőtt);

 • az elhelyezéssel érintettek közötti hozzátartozói viszony;

 • a probléma leírása (mely személyes és különleges adatokat is tartalmazhat);

 • az elhelyezéssel érintett település neve;

 • nem magyarul beszélő érintett esetén a beszélt nyelv;

 • a hívás időpontja;

 • az elhelyezést kérő neme;

 • életkora;

 • családi állapota;

 • az elhelyezés ténye;

 • időpontja;

 • a krízisközpontból/titkos menedékházból való távozás időpontja.

A jelen adatkezelés során megadott adatokat az OKIT munkatársa az OKIT naplózóban rögzíti.

 1. Az adatkezelés célja

A Segélyszervezet azért kezeli ezeket az adatokat, hogy el tudja dönteni, valóban kapcsolati erőszak akut krízishelyzetben lévő áldozatáról van szó, akinek azonnali biztonságos kríziselhelyezése szükséges; valamint azért, hogy ki tudja választani a megfelelő krízisközpontot/titkos menedékházat, amelynél a krízisellátást kezdeményezi, és hogy közreműködjön az adott krízisközponttal/titkos menedékházzal való kapcsolat létrejöttében, annak fenntartásában.

2.2.4. Emberkereskedelemmel összefüggő hívások dokumentálása 1. Kezelt adatok köre

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását végző szervek, illetve önkéntesen közreműködő szervezetek online (elektronikusan) küldhetnek az OKIT számára olyan adatokat (azonosító adatlap formájában), amelyeket az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, 3. §-a és 1. melléklete ír elő, és amelyek az emberkereskedelem áldozatainak azonosítását, számukra biztonságos szállás nyújtását szolgálják. Ilyen esetben az adatok forrása az azonosítást végző szerv vagy az önkéntesen közreműködő szervezet.

Emberkereskedelemmel összefüggő hívások esetén az OKIT naplózóba csak a hívás ténye, időpontja és kódja kerül rögzítésre.

 1. Az adatkezelés célja

A Segélyszervezet – hasonlóan a kríziselhelyezéssel összefüggő adatkezeléshez – azért kezeli ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, valóban emberkereskedelem áldozatáról van szó, akinek biztonságos elhelyezése szükséges, és hogy ki tudja választani a megfelelő védett szálláshelyet és közreműködjön az adott védett szálláshellyel való kapcsolat létrejöttében, annak fenntartásában.

 

2.2.5. Ideiglenes óvodai elhelyezés/ ideiglenes vendégtanulói jogviszony kezdeményezési- és értesítési kötelezettség teljesítése során kezelt személyes adatok

Az ideiglenes óvodai elhelyezés, valamint ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítésének kezdeményezésére és az erről való értesítésre vonatkozó OKIT kötelezettségek kapcsán kezelt, alábbi személyes adatokról az OKIT külön adatbázist vezet: óvodaköteles gyermek / tankötelezett tanuló neve, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó intézmény neve, elérhetősége, vezetőjének / igazgatójának neve, gyermek csoportja / tanuló osztálya, fogadó intézmény neve, elérhetősége, vezetőjének / igazgatójának neve.

3. ELJÁRÁSREND

3.1. Kapcsolatfelvétel

A telefonos kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Ügyfél kezdeményezésére történik.

A kapcsolatfelvétel lehet:

 1. anonim hívás,

 2. nem anonim hívás.

3.2. Adatrögzítés

Az OKIT munkatárs az OKIT naplózóba rögzíti a hívást. Az OKIT naplózóban az OKIT munkatárs rögzíti a hívás releváns tartalmát, a hívó állapot-jellemzőit, a problémák viszonylag teljes feltárására törekedve.

Az anonim Ügyfél által elmondottak tartalmi feldolgozása – ún. probléma kódok segítségével kerül rögzítésre az OKIT naplózóban. A probléma kódok alkalmazására a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége (I.F.O.T.E.S.) által megállapított egységes problémakatalógus, az ezt összefoglaló Párisi Katalógus, valamint az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján, a Szolgálat tevékenységével összefüggő, a Szolgálat által kialakított egyedi/speciális kódok szerint kell sort keríteni.

A megadott, de okiratok által nem ellenőrzött adatok alapján az OKIT az elhelyezettekről táblázatot vezet statisztikai célokból, illetve éves beszámoló vezetése miatt.

Az OKIT munkatársakkal szemben elvárt, hogy a bejegyzéseket olyan részletesen és olvasmányosan rögzítsék, hogy az elősegítse a kollégák közötti esetátadást.

Az Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetésekről nem készül hangfelvétel.

Amennyiben az OKIT-hoz beérkező hívás vagy e-mail alapján megállapítható, hogy a jelzett problémával érintett személy emberkereskedelem áldozata, akkor az OKIT munkatárs a felvett adatokat átmenetileg egy szöveges dokumentumban rögzíti, melyet a nyomtatásig elektronikusan tárol. Amikor a szóban forgó dokumentum nyomtatásra kerül, az eredeti fájlt az OKIT munkatársa törli a számítógépéről, a papír alapú dokumentumot pedig a jelen Szabályzat 3.3. pontja szerint tárolja.

3.3. Iratkezelés

A segelyszervezet@segelyszervezet.hu címre beérkező hivatalos megkeresések, levelek – amennyiben iktatási, illetve papír alapú eltárolási kötelezettség fűződik hozzájuk, úgy – iktatásra, megválaszolásra, valamint papír alapon lefűzésre kerülnek. A magánszemélytől elektronikus úton beérkezett levelek csatolmányai úgy, mint kép- és hangfelvételek nem kerülnek tárolásra, azokat megtekintés nélkül töröljük. A törlés folyamatáról a levélírót válaszlevélben tájékoztatjuk.

A magánszemélytől érkező azon levelek, melyek az elhelyezett személyek tartózkodási helyével kapcsolatosak, illetve a megkereső fél a kríziselhelyezésben részesített gyermek vonatkozásában a szülői/kapcsolattartási jogával szeretne élni, úgy ezen megkeresések iktatásra és megválaszolásra kerülnek.

A magánszemélytől érkező segítségkérő levelek nem kerülnek iktatásra, azok az OKIT postafiókján belül a „Segítségkérő e-mailek” mappába kerülnek áthelyezésre.

3.4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a kezelésébe kerülő adatokat az alábbi esetekben továbbítja az alábbi címzettek valamelyike számára:

 • krízisközpont/titkos menedékház vagy védett szálláshely (kríziselhelyezés esetén);

 • család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ és/vagy gyámhatóság és/vagy rendőrség;

 • állandó és fogadó intézmény (a vendégtanulói jogviszony esetén);

 • a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatósági feladatokat ellátó szervek (megkeresés esetén) szervek részre feladatellátásuk érdekében.

4. ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Anonimitás

A Segélyszervezet tiszteletben tartja, illetve elősegíti az érintettek anonimitásának megőrzését mindaddig, amíg az érintett nem igényli az OKIT koordinálásával megvalósuló kríziselhelyezést. Ennek keretében az OKIT munkatárs nem kérheti el az érintettek azon személyes adatait, amelyek azonosításra alkalmasak, csak amennyiben az azonosító adatok a kríziselhelyezés koordinálása érdekében feltétlenül szükségesek. A hívást fogadó OKIT munkatárs felelőssége, hogy az anonimitás érvényesülésére gondosan ügyeljen, különösen anonim hívás fogadása esetén (kivéve a jelen Szabályzat 2.2.1. pontjában meghatározott esetben).

Az anonimitáshoz való jog megilleti az OKIT munkatársakat is. Ennek keretében a Segélyszervezet biztosítja, hogy az OKIT munkatársak személyazonossága ne derüljön ki a munkavégzés során, azt az adatkezelések érintettjei ne ismerhessék meg.

4.2. Titoktartás

Az OKIT munkatárs hivatásánál fogva fenntartja az érintettől szerzett bármely információ bizalmasságát azáltal, hogy a munkavégzés során tudomására jutott adatokat, információkat titokban tartja és ez a kötelezettség a kapcsolatfelvételt követően is fennáll. Az OKIT munkatárs által az ügyféllel folytatott kommunikáció tartalma, illetve az ügyfél és a kezdeményezéssel érintett egyéb hozzátartozójának (pl. gyermekének) személyazonossága sem egészében, sem részleteiben nem hozhatók nyilvánosságra, nem vihetők ki a Segélyszervezet működési környezetéből, illetőleg nem bocsáthatók harmadik felek rendelkezésre, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A OKIT munkatárs felelőssége, hogy a titoktartás érvényesülésére gondosan ügyeljen.

4.3. Zárt és bizalmas jelleg fenntartása

Az OKIT által kezelt tartalmakat más iratoktól elkülönítve, zártan kell kezelni. Ennek keretében az OKIT vezetőjének irodájában, más iratoktól elkülönítetten, zárható szekrényben kell tárolni minden, az OKIT tevékenységével kapcsolatosan keletkezett, személyes adatokat tartalmazó papír alapú iratot, illetve biztosítani kell, hogy az így tárolt iratokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Ezen iratokhoz való hozzáféréssel a Segélyszervezeten belül csak az OKIT munkatársak rendelkeznek.

4.4. Önrendelkezés biztosítása

Az OKIT munkatárs elősegíti, hogy az érintett rendelkezhessen a Segélyszervezet által kezelt adatai felett. Ennek keretében kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az érintett azon kérelmeinek, amelyek a GDPR-ból származó érintetti jogok (pl. hozzáféréshez való jog, törlési jog stb.) érvényesítésére vonatkoznak.

Ilyen tárgyú, irányú, a kérelmező által kitöltött és Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátott kérelem kézhezvétele esetén az OKIT munkatárs soron kívül értesíti felettesét, valamint a Segélyszervezet adatvédelemért felelős munkatársát.

Az érintettet megillető jogok érvényesítésének rendjéről a Segélyszervezet adatkezelési tájékoztatója (segelyszervezet.hu/adatkezelesi-tajekoztato) rendelkezik, mely összhangban áll a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel.

A Segélyszervezet az érintettek önrendelkezését az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében biztosítja, egyensúlyban más alapvető jogokkal.

5. ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

5.1. Adatkezelésről szóló tájékoztatás

A Segélyszervezet a tájékoztatási kötelezettségének az alábbi módokon tesz eleget:

 • a foglalkoztatottak irányában a Szabályzat kihirdetésével,

 • egyéb érintettek irányában az OKIT elérhetőségeit, illetve az OKIT-tal kapcsolatos egyéb információt szerepeltető weboldalon elhelyezett Adatvédelmi tájékoztatók segítségével.

A tájékoztatónak eleget kell tennie a GDPR III. fejezetében, valamint a Segélyszervezet adatkezelési tájékoztatójában előírt követelményeknek.

5.2. Az érintettek jogai, jogorvoslat

Az érintett

 1. tájékoztatást kérhet az OKIT által rögzített személyes adatai kezeléséről,

 2. kérheti személyes adatainak törlését vagy hosszú távú mentését és továbbítását,

 3. kérheti a róla készült tartalmakat (pl. naplózott tartalmak), mint személyes adatokat, melyeket tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphat az adatok kezelőjétől,

 4. tiltakozhat az adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikkében meghatározott feltételek teljesülése esetén,

 5. kérheti a személyes adatainak korlátozását.

Az érintett a jogainak érvényesítésére vonatkozó igényét a Segélyszervezet alábbi (adatkezelési tájékoztatóban is rögzített) elérhetőségeken keresztül tudja benyújtani:

 1. E-mail: segelyszervezet@segelyszervezet.hu

 2. Postacím: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.

A Segélyszervezet a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül válaszol az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Az érintett panaszaival a Segélyszervezethez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

6. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat 2024. május 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2024.04.29.

 

Megszakítás